O sutaszu 3D

Jeśli znasz biżuterię wykonywaną w technice soutache, to zapewne wiesz, że zazwyczaj jest ona jednostronna. Posiada ozdobną, dekoracyjną i atrakcyjną stronę wierzchnią – tę, która przyciąga wzrok swoimi barwami i delikatną, falistą kompozycją sznurków i kamieni lub koralików. Jednak druga, spodnia strona, która maskuje wszelkiego rodzaju techniczne niedoskonałości, lub np. konieczne do zasłonięcia końcówki sznurków jest wstydliwie ukrywana pod warstwą skóry lub filcu. Pozostaje najczęściej jednobarwną i nieatrakcyjną koniecznością, skrzętnie ukrywaną zarówno na zdjęciach jak i w rzeczywistym użytkowaniu. Tę drugą, “brzydszą stronę” znają na ogół tylko projektant i właściciel sutaszowej ozdoby, oglądająca obiekt publiczność ma jej nie dostrzegać.

Sutaszowe prace nie są przez to brzydsze lub mniej wartościowe, jednak w procesie ich powstawania dają o sobie znać związane z przyjętą technologią uwarunkowania, które bezpośrednio wpływają na kształt powstającej biżuterii. Prace muszą być płaskie, jednowymiarowe i jednostronne, a przez to większość z nich jest bardzo do siebie podobna, nawet jeśli wykonują je różni twórcy. Powinny być też ciasno przylegające, “sztywno” połączone z ciałem, które mają ozdabiać. Wszystko po to, aby brzydki spód był stale ukryty.

 

 Tworzona przez Ciebie biżuteria w technice sutasz nie musi być płaska

 

W najnowszej książce proponuję Ci odmienne, innowacyjne podejście do tworzenia obiektów  techniką soutache 3D. Od dziś przedmioty, które wykonujesz nie muszą już być płaskie. Przy odrobinie wprawy, po wykonaniu kilku ćwiczeń, będziesz mogła wzbogacić swój warsztat o formy przestrzenne. Trójwymiarowe kształty, wzorowane na tworach natury lub dziełach rąk ludzkich nie tylko będą ciekawsze, ale także bardziej oryginalne wśród wszystkich sutaszowych dzieł.

Z myślą o tym przygotowałam publikację dla osób zaawansowanych w technice sutasz  “Soutache – krok naprzód. Formy dwustronne i przestrzenne: 30 ćwiczeń dla zaawansowanych”. Zapraszam Cię do wejścia w trójwymiarowy świat sutaszu! 🙂

E-skrypt “Soutache – krok naprzód. Formy dwustronne i przestrzenne: 30 ćwiczeń dla zaawansowanych”
Autorka – Alina Tyro-Niezgoda
Plik w formacie .pdf zawierający 142 strony, rysunki i kolorowe zdjęcia do ćwiczeń.

Zawartość

Wstęp
Sposoby na pozbycie się spodniej strony
Podstawowe zasady tworzenia form 3D
Szczegóły techniczne dotyczące tworzenia
form przestrzennych
Szczegółowy opis wykonania obłego elementu trójwymiarowego (elipsoida)
Kilka wskazówek jak posługiwać się opisem ćwiczeń
O autorce

wstep_pl

teoria_pl

Ćwiczenia 

1. Projekty dwustronne
1.1. Proste kolczyki dwustronne
1.2. Symetryczne projekty dwustronne – kolczyki Niebieskie Listki
1.3. Niesymetryczne projekty dwustronne – pomarańczowy wisior

cwiczenia1_pl

2. Bryły o prostych ścianach
2.1. Czarno-Pistacjowy Sześcian
2.2. Beżowy Dwunastościan
2.3. Niebieskie Piramidki
2.4. Zielono-Pomarańczowe Puzderko

3. Projekty harmonijkowe otwarte
3.1. Fantazyjne Koła
3.2. Przestrzenne spirale
3.3. Proste kwiaty – Astry
3.4. Formy stożkowe
3.5. Tuby i Hiperboloidy
3.6. Narcyz
3.7. Kwiaty Potrójne
3.8. Plecionki

cwiczenia2_pl

4. Projekty harmonijkowe zamknięte
4.1. Elipsoida
4.2. Ukwiał
4.3. Donat
4.4. Bransoletka a’la Donat
4.5. Śliwka
4.6. Truskawka

5. Projekty kuliste
5.1. Walec
5.2. “Puchata” Kula
5.3. Kula “Ufo”
5.4. Prawdziwa Kula

6. Projekty wykonywane metoda długiego sznurka
6.1. Muszla

7. Złożone projekty przestrzenne
7.1. Squid
7.2. Kolumna
7.3. Płaszczka
7.4. Róża

Publikacja “Soutache – krok naprzód. Formy dwustronne i przestrzenne: 30 ćwiczeń dla zaawansowanych” dostępna jest TUTAJ

 

zestawienie_proj1pl

zestawienie_proj2pl

 

Od siebie na koniec dodamy, że wspaniały naszyjnik P. Aliny wykonany w technice sutaszu 3D stanął na podium w tegorocznej edycji Konkursu biżuteryjnego Kalendarz Royal-Stone 2017 do inspiracji “Podwodny Świat” (Royal-Stone).  Prace konkursowe i wyniki tej części konkursu zobaczysz TUTAJ

02_01_Alina_Tyro_Niezgoda_Konkurs_biżuteryjny_Royal-Stone

Naszyjnik. Autorka Alina Tyro-Niezgoda (Tender December).

 

 


 Versione Italiana

Se conosci i gioielli realizzati con la tecnica del Soutache, probabilmente sai già che hanno solitamente un fronte ed un retro, un dritto ed un rovescio. Uno dei due lati è ornato, decorativo ed attraente – conquista gli sguardi grazie ai colori e alla delicata composizione ondulata delle piattine che incorniciano pietre e perline. Nondimeno, il secondo lato – quello inferiore – è poveramente rivestito da uno strato di pelle o di feltro, in modo da coprire le estremità delle fettucce ed, in alcuni casi, le imperfezioni tecniche. Quando si fotografa o si indossa il gioiello, è allora spesso necessario nascondere diligentemente il retro, generalmente monocromatico ed insulso. Questo secondo lato lo conoscono solamente il designer e la persona che porta l’ornamento, e ambedue si auspicano che non venga intravisto.

Conoscere questa caratteristica non rende le opere di Soutache meno preziose o affascinanti, ma – certamente – condiziona il processo della loro realizzazione. Dalle possibilità tecnologiche che abbiamo a disposizione, già sperimentate, derivano alcune convinzioni che influiscono direttamente sulle forme nella fase della loro costruzione. Diamo per scontato che le opere debbano essere piatte, e pensiamo che sia inevitabile che abbiano un dritto ed un rovescio. I gioielli vengono allora disegnati in modo da aderire quanto più possibile al corpo, a cui rimangono rigidamente legati. Vengono concepiti per rimanere in spazi angusti, dando talvolta l’impressine di un ornamento piatto e statico. E questo solo al fine di nascondere quel retro poco grazioso.

Nel mio ultimo libro vorrei proporvi un approccio diverso ed innovativo, volto a creare oggetti tridimensionali con la tecnica del Soutache 3D. Da questo momento le opere che potete realizzare non dovranno necessariamente essere piatte. Con un po’ di pratica e di esercizi mirati, sarete in grado di migliorare le vostre competenze spaziali, e di padroneggiare forme tridimensionali – ispirate alla natura o alle opere umane. Le vostre creazioni saranno allora non solo più interessanti di per se’, ma si distingueranno anche più facilmente dalle altre opere di Soutache.

Vi invito ad entrare nel mondo tridimensionale del Soutache! 🙂

E-script „Il Soutache – un passo oltre. Figure senza rovescio e forme spaziali: 30 esercizi avanzati”:
aut. Alina Tyro-Niezgoda
File .pdf, contiene 142 pagine, disegni e foto a colori per poter far pratica.

Indice:

Introduzione
I modi per liberarsi del “rovescio”.
Le regole di base per la creazione delle forme 3D
I dettagli tecnici riguardanti la realizzazione di forme spaziali
Una descrizione dettagliata della realizzazione di un elemento ovale tridimensionale (Ellissoide)
Alcuni consigli su come utilizzare le istruzioni allegate agli esercizi
Informazioni sull’Autrice

Gli esercizi

 1. Progetti senza rovescio
  1.1. Orecchini semplici senza rovescio
  1.2. Progetti simmetrici senza rovescio – gli orecchini a forma di fogliolina blu
  1.3. Progetti asimmetrici senza rovescio – un ciondolo di colore arancione
 2. I Solidi con pareti diritte
  2.1. Un Cubo Nero-Verde Pistacchio
  2.2. Un Dodecaedro Beige
  2.3. Le Piramide Blu
  2.4. Un Contenitore di Monili Verde-Arancione
 3. I Progetti ad Armonica – Aperti
  3.1. Ruote Fantasia
  3.2. Spirali Spaziose
  3.3. I Fiori semplici – Aster
  3.4. Le Forme Coniche
  3.5. Tubi ed Iperboloide
  3.6. Un Narciso
  3.7. I Fiori Tripli
  3.8. Le Trecce
 4. I Progetti ad Armonica – Aperti
  4.1. L’Ellissoide
  4.2. L’ Anemone di Mare
  4.3. La ciambella
  4.4. Bracciale a ciambella
  4.5. La Prugna
  4.6. La Fragola
 5. I Progetti Sferici
  5.1. Il Cilindro
  5.2. Una sfera “piumata”
  5.3. Una sfera „Ufo”
  5.4. Una sfera perfetta
 6. I Progetti realizzati con la tecnica usando piattine lunghe
  6.1. La Conchiglia
 7. I progetti spaziali complessi
  7.1. Il Calamaro
  7.2. La Colonna
  7.3. La Razza
  7.4. La Rosa

Disponibile su: e-script „Il Soutache – un passo oltre. Figure senza rovescio e forme spaziali: 30 esercizi per avanzati”

 


English version

If you are familiar with jewellery made with soutache techniques, you probably know it is usually one-sided. It has an ornate, decorative topside, that attracts the eye with its colours and with a soft, wavy composition of cords, stones or beads. The underside, on the other hand, is usually bashfully concealed under a layer of leather or felt backing which masks various technical imperfections and other undesirable elements, for instance the fraying cord ends. Most often it is a monochromatic and unattractive necessity, carefully hidden both in photographs and while wearing. This other, less attractive side is usually known only to the designer and the owner of a soutache accessory and is never meant to be seen by anyone else.

It doesn’t make soutache pieces uglier or less valuable; these are the requirements of the technology which directly influence the shape of created jewellery. As the pieces must be flat, one-dimensional and one-sided, most of them are very similar to each other, even if they are created by different designers. They also need to fit to perfection or to lie flat against the surface they decorate, so that the unattractive backing stays hidden.
In this book, I would like to propose a new, innovative approach to producing pieces by means of a 3D soutache technique. From now on, the pieces you create don’t need to be flat anymore. With a little practice and after completing a few exercises, you’ll be able to enrich your techniques with spatial forms. Three-dimensional forms inspired by nature or the works of human hands will not only be more interesting, but also far more original among other soutache pieces.

 I invite you to enter the three-dimensional world of soutache 🙂

Digital manual: “Soutache – one step beyond. Double-sided and spatial forms: 30 advanced exercises”
Author: Alina Tyro-Niezgoda
Pdf file contains 142 pages, drawings and color photos to exercise.

 

Contents:

Introduction
Ways To Get Rid of the Underside
The Basic Principles of Creating 3D Forms
Technical Details Regarding Creating 3D Forms
Detailed Description of Making an Oblong 3D Element (Ellipsoid)
Few Tips On Using the Excersice Descriptions
The Author

Excercises

1. Double Sided Designs
1.1. Simple Double-Sided Earrings
1.2. Symmetrical, Double-Sided Designs – Blue Leaves Earrings
1.3. Asymmetrical Double-Sided Designs – An Orange Pendant

2. Solids With Planar Sides
2.1. A Black – Light Green Cube
2.2. A Beige Dodecahedron
2.3. Blue Pyramids
2.4. A Green – Orange Casket (Prism)

3. Open Accordion Designs
3.1. Fanciful Circles
3.2. Spatial Spirals
3.3. Simple Flowers – Asters
3.4. The Cones
3.5. Cylinders and Hyperboloids
3.6. The Narcissus
3.7. The Triple flowers
3.8. The Weaves

4. Closed Accordion Designs
4.1. The Ellipsoid
4.2. The Sea Anemone
4.3. The Donut
4.4. A Donut-Like Bangle
4.5. The Plum
4.6. The Strawberry

5. Spherical Designs
5.1. The Cylinder
5.2. A “Fuzzy” Sphere
5.3. The “UFO” Sphere
5.4. A Real Sphere

6. Designs Created Using the Long Braid Method
6.1. The Shell

7. Complex Spatial Designs
7.1. The Squid
7.2. The Column
7.3. The Stingray
7.4. The Rose

Buy: “Soutache – one step beyond. Double-sided and spatial forms: 30 advanced exercises”